096-356-9461 mayotc@gmail.com

ใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตาดควัน ที่มีเด็กอยู่เพียง 2 ห้อง คือชั้นเตรียมอนุบาล (2-3 ขวบ) กับชั้นอนุบาล 1 (3-4 ขวบ) หลังจากที่คุณครูศูนย์ ผ่านการอบรม EF ในฐานะสมาชิกของพื้นที่ส่งเสริม EF ต้นแบบ อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย และเห็นพ้องต้องกันถึงแนวทางในการพัฒนาเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งศูนย์ก็เปลี่ยนไปทันที คุณครู “จากที่เคยตะคอกดุเด็ก ก็หยุด” คุณครู “จากที่เคยตีกรอบให้เด็ก ก็เปิดกว้างมากขึ้น”

ห้องเรียนศิลปะ เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง คุณครูแจกกระดาษเปล่าพร้อมกับสีให้เด็กทำงานอย่างอิสระ คุณครูตั้งคำถามปลายเปิดถึงสิ่งที่เด็กๆคิดและรู้สึกเพื่อฝึกให้พวกเขากล้าที่จะสื่อสารออกมา โดยไม่ตัดสินผิดถูก คุณครูฝึกให้เด็กช่วยตนเอง ทั้งการเก็บของเล่น เครื่องใช้ของตน การเทเศษอาหารและเก็บถาดอาหารเข้าที่เอง แม้จะช้าและคุณครูต้องคอยตามทำความสะอาดทีหลัง แต่คุณครูก็พร้อมจะทำ ผ่านไป 2 ปี มีเด็กๆจบไปสองรุ่น คุณครูพบว่าเด็กๆรุ่นนี้ กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออกและช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้น

คุณครูได้เรียนรู้ว่าการกอด การหยุดใช้คำพูดรุนแรง ดุด่า กลับทำให้เด็กเชื่อฟังมากขึ้น และที่สำคัญห้องเรียนได้กลายเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทั้งเด็กๆและคุณครู ครูที่เข้าใจ EF จะเปลี่ยนแปลงตนเอง และสามารถเปลี่ยนแปลงโลกเพื่อตอบสนองเด็กๆ และเอื้อให้เด็กๆ เปลี่ยนแปลงตนเองไปตามศักยภาพสูงสุดของพวกเขา เมื่อครูเปลี่ยน เด็กก็เปลี่ยน หากผู้ปกครองเข้าใจการพัฒนาทักษะสมองส่วนหน้า และลงมือสร้างทำไปในทิศทางเดียวกันกับคุณครู นี่คือหลักประกันที่ดีที่สุด ที่เด็กๆ จะเติบโตขึ้นเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

สื่อชุด “พลังสมองเด็กไทย สร้างได้ด้วยพลังชุมชน” โครงการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมความเข้าใจถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้วยพลังชุมชน
สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ สร้างสรรค์โดย สถาบัน RLG (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)