096-356-9461 mayotc@gmail.com

สมองเด็กไทย สร้างได้ด้วยพลังชุมชน

เป้าหมายโครงการ 2564

ลดความเหลื่อมล้ำ
เกิดระบบพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
“ยั่งยืน”

ขยายพื้นที่ส่งเสริม EF ระดับอำเภอ
พัฒนาคุณภาพบุคลากร พัฒนาความรู้พ่อแม่ ผู้ปกครอง

ถอดบทเรียน
สร้างองค์ความรู้ จาก 9 อำเภอ เพื่อเตรียมขยายไปอำเภอที่เหลือทั่วประเทศไทย

เตรียมพัฒนากลไกขับเคลื่อน EF ระดับจังหวัด

พัฒนาคุณภาพ เด็กปฐมวัยใน 9 อำเภอ

•ผู้บริหาร/ ผู้นำชุมชน รับรู้-ตระหนักถึงความสำคัญของ EF
•แผนยุทธศาสตร์-แนวทางส่งเสริม EF
•ชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมทักษะสมอง EF

  • ผู้ปกครองให้ความสนใจและนำความรู้และกระบวนการพัฒนาทักษะสมอง EF ไปใช้ส่งเสริมพัฒนาการของลูกหลาน

พื้นที่บูรณาการส่งเสริมทักษะสมอง EF

•เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจเรื่องทักษะสมอง EF เพิ่มมากขึ้น
•มีความมั่นใจในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ปกครองเพิ่มมากขึ้น

•นำหลักการพัฒนาทักษะสมอง EF มาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
•นำความรู้ EF บูรณาการร่วมกับแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้ในชั้นเรียน

บุคคลต้นแบบ

 วิดีโอสัมภาษณ์บุคคลต้นแบบ ผู้ที่เป็นต้นแบบ และเป็นพลังในการขับเคลื่อน EF เข้าสู่ชุมชน

THAILAND EF PARTNERSHIP