096-356-9461 mayotc@gmail.com

สมองเด็กไทยสร้างได้ด้วยพลังชุมชน

พลังครู พลังพ่อแม่ พลังชุมชน พลังจิตอาสา องค์ประกอบหลักสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา

 

พื้นที่ดำเนินงาน

พื้นที่บูรณาการส่งเสริมทักษะสมอง EF

อำเภอเชียงของ
อำเภอเวียงแก่น
อำเภอพญาเม็งราย

พื้นที่ดำเนินงาน

พื้นที่ขยายผล 6 อำเภอ

อำเภอแม่สาย
อำเภอขุนตาล
อำเภอเวียงชัย
อำเภอเทิง
อำเภอแม่ลาว
อำเภอพาน

พลังเด็กไทยสร้างได้ด้วยพลังชุมชน

จำนวนกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ 8 อำเภอ

 

  • เด็กปฐมวัย
  • เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อนามัยแม่และเด็ก และ อสม.
  • ครูปฐมวัยทุกสังกัด
  • ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชน
  • พ่อแม่ผู้ปกครอง

แผนการดำเนินงานโครงการในปี 2563

2021
มีนาคม 23

สร้าง Facilitators EF

สร้าง Facilitators EF
มีนาคม 23

พัฒนาศักยภาพบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

พัฒนาศักยภาพบุคลากร ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
มีนาคม 23

บูรณาการการทำงาน ท้องถิ่น การศึกษา สาธารณสุข

บูรณาการการทำงาน ท้องถิ่น การศึกษา สาธารณสุข
มีนาคม 23

ถ่ายทอดความรู้ การส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

ถ่ายทอดความรู้ การส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้กับพ่อแม..Read More
มกราคม 1

สร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมทั้งอำเภอ

สร้างการรับรู้ให้ครอบคลุมทั้งอำเภอ

คณะทำงานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

•เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอพญาเม็งราย
•โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
•เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเวียงแก่น
•โรงพยาบาลเทิง
•โรงพยาบาลขุนตาล
•เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเวียงชัย
•โรงพยาบาลพาน
•โรงพยาบาลแม่ลาว
•โรงพยาบาลแม่สาย

•มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
•สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
•สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
•สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 (อำเภอเวียงชัย)
•สานกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 (อำเภอแม่ลาว อาเภอพาน)
•สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 (อำเภอแม่สาย)
•สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 (อำเภอเชียงของ อาเภอเวียงแก่น อำเภอเทิง อำเภอขุนตาล อำเภอพญาเม็งราย)
•สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย

สมองเด็กไทยสร้างได้ด้วยพลังชุมชน

สมองเด็กไทยสร้างได้ด้วยพลังชุมชน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

THAILAND EF PARTNERSHIP