096-356-9461 mayotc@gmail.com

สมองเด็กไทยสร้างได้ด้วยพลังชุมชน

พลังครู พลังพ่อแม่ พลังชุมชน พลังจิตอาสา องค์ประกอบหลักสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา

 

เป้าหมายโครงการ 2564

ลดความเหลื่อมล้ำเกิดระบบพัฒนาพลเมืองคุณภาพ

ยั่งยืน

 

บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเด็กปฐมวัยได้รับความรู้ความเข้าใจ เรื่อง EF สามารถดูแล พัฒนา และสร้างการ เรียนรู้แก่เด็กปฐมวัยในพื้นที่งานของตนได้โดยสอดคล้องกับธรรมชาติการทางานของสมองส่วนหน้า

เกิดวิทยากรกระบวนการ (EF Facilitator) ของแต่ละอาเภอ เพื่อเป็น ผู้นาการเปลี่ยนแปลง เป็นวิทยากรให้ความรู้และจัดกระบวนการ ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ทักษะสมอง EF แก่บุคลากรในพื้นที่

เกิดการพัฒนาสื่อที่ส่งเสริม EF และพัฒนาการเด็กที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมจัดสรรงบประมาณสนับสนุน

•ผู้บริหาร/ ผู้นำชุมชน รับรู้-ตระหนักถึงความสำคัญของ EF
•แผนยุทธศาสตร์-แนวทางส่งเสริม EF
•ชุมชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมทักษะสมอง EF

  • ผู้ปกครองให้ความสนใจและนำความรู้และกระบวนการพัฒนาทักษะสมอง EF ไปใช้ส่งเสริมพัฒนาการของลูกหลาน

พื้นที่บูรณาการส่งเสริมทักษะสมอง EF

•เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความรู้ความเข้าใจเรื่องทักษะสมอง EF เพิ่มมากขึ้น
•มีความมั่นใจในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ปกครองเพิ่มมากขึ้น

•นำหลักการพัฒนาทักษะสมอง EF มาเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
•นำความรู้ EF บูรณาการร่วมกับแผนจัดประสบการณ์เรียนรู้ในชั้นเรียน

เป้าหมายโครงการ 2564

ลดความเหลื่อมล้ำ
เกิดระบบพัฒนาพลเมืองคุณภาพ
“ยั่งยืน”

ขยายพื้นที่ส่งเสริม EF ระดับอำเภอ
– พัฒนาคุณภาพบุคลากร
– พัฒนาความรู้พ่อแม่ ผู้ปกครอง

ถอดบทเรียน
สร้างองค์ความรู้
– จาก 9 อำเภอ เพื่อเตรียมขยายไปอำเภอที่เหลือทั่วประเทศไทย

เตรียมพัฒนากลไกขับเคลื่อน EF
ระดับจังหวัด

พัฒนาคุณภาพ เด็กปฐมวัยใน 9 อำเภอ

บุคคลต้นแบบ

 

วิดีโอสัมภาษณ์บุคคลต้นแบบ ผู้ที่เป็นต้นแบบ และเป็นพลังในการขับเคลื่อน EF เข้าสู่ชุมชน

สมองเด็กไทยสร้างได้ด้วยพลังชุมชน

สมองเด็กไทยสร้างได้ด้วยพลังชุมชน

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud.

THAILAND EF PARTNERSHIP