096-356-9461 mayotc@gmail.com

สมองเด็กไทยสร้างได้ด้วยพลังชุมชน

พลังครู พลังพ่อแม่ พลังชุมชน พลังจิตอาสา องค์ประกอบหลักสำคัญของการปฏิรูปการศึกษา

 

กิจกรรม และโครงการ :

พื้นที่ต้นแบบ สมองเด็กไทยสร้างได้ด้วยพลังชุมชน

วิดีโอตัวอย่างผลงานในพื้นที่

ออทิสติกเทียมดีขึ้นได้ ถ้าเข้าใจ EF

ออทิสติกเทียมดีขึ้นได้ ถ้าเข้าใจ EF

สื่อชุด “พลังสมองเด็กไทย สร้างได้ด้วยพลังชุมชน” โครงการ ...

ห้องสมุดประชาชน ก็สร้างทักษะ EF ได้

ห้องสมุดประชาชน ก็สร้างทักษะ EF ได้

การอ่านเปิดประตูนำทางผู้อ่านเข้าสู่โลกใหม่ เกิดสมาธิ สร ...

ลูกติดมือถือ EF แก้ได้

ลูกติดมือถือ EF แก้ได้

แม่มีอยู่จริง สายสัมพันธ์มีอยู่จริง คือสิ่งสำคัญที่พาริ ...

พื้นที่บูรณาการส่งเสริมทักษะสมอง EF

อำเภอเชียงของ

Learn More

อำเภอเวียงแก่น

Learn More

อำเภอพญาเม็งราย

Learn More

พื้นที่ขยายผล 6 อำเภอ

อำเภอแม่สาย

Learn More

อำเภอขุนตาล

Learn More

อำเภอเวียงชัย

Learn More

อำเภอเทิง

Learn More

อำเภอแม่ลาว

Learn More

อำเภอพาน

Learn More

แบบประเมิน EF Guideline

แบบเรียน EF ออนไลน์

แบบประเมิน และ บทเรียนพัฒนาทักษะสมอง Executive Functions (EF) แบบออนไลน์ สามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองตามเวลาที่สะดวก พร้อมบททดสอบก่อนการเรียน และบททดสอบหลังการเรียน มีคณะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญตรวจและให้คำแนะนำ เพื่อให้ท่านได้เรียนรู้ได้อย่างถูกต้องเพื่อส่งเสริมประสิทธิในการนำไปประยุคใช้ได้อย่างเต็มที่

ทักษะสมอง EF

 

เป็นศักยภาพที่มนุษย์ทุกคนมีมาแต่กำเนิด
แต่ต้องได้รับการฝึกฝนต่อเนื่อง จนเส้นใยสมองเกาะเกี่ยวกัน
เกิดเป็นโครงสร้างในสมอง (Biological Foundation)
เสมือน‘ฝังชิป’เป็นทักษะความสามารถที่ติดตัว กลายเป็น สันดานดี ไปตลอดชีวิต

THAILAND EF PARTNERSHIP